Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Algemene leveringsvoorwaarden

 • Algemene voorwaarden Boom uitgevers Den Haag BV
  versie: 18 januari 2019 

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Boom en zakelijke klanten met betrekking tot de levering van Content en Diensten.

  Artikel 1 – Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  Abonnement: een Overeenkomst waarbij Boom zich verbindt om aan Klant gedurende de abonnementsperiode, tot het moment van regelmatige opzegging door Klant of beëindiging door Boom, periodiek Content te leveren en/of een Dienst te leveren.

  Boom: Boom uitgevers Den Haag BV, gevestigd te (2514 AR) Den Haag, aan de Kanonstraat 4-IV, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30136930, tevens handelend onder de namen: Boom bestuurskunde, Boom criminologie, Boom juridisch en Eleven international publishing.

  Content: alle werken, geschriften, informatie en ander materiaal, in welke vorm dan ook, al dan niet digitaal, die door Boom of derden worden uitgegeven en door Boom al dan niet online worden verkocht of in gebruik gegeven, waaronder boeken, e-books, dag-, nieuws- en weekbladen, tijdschriften, artikelen, kalenders, stappenplannen, leermiddelen, cursussen en databanken.

  Dienst: een door Boom aangeboden dienst die Boom in opdracht van en/of ten behoeve van Klant verricht, waaronder, maar niet beperkt tot, een Digitale Dienst of een cursus of training.

  Digitale Content: alle Content die in digitale vorm niet op een materiële drager voor gebruik ter beschikking wordt gesteld, waaronder Content die als digitaal exemplaar (download) of middels een Digitale Dienst (licentie) in gebruik wordt gegeven.

  Digitale Dienst: een Dienst waarbij Boom via een elektronisch communicatienetwerk en/of programmatuur, beschikbaar online of offline, via een website, app of anderszins, toegang tot Digitale Content verleent aan Klant en mogelijke nadere functionaliteiten levert.

  Gebruiker: een natuurlijke persoon die op grond van de Overeenkomst of de Voorwaarden het recht heeft om gebruik te maken van Content en/ of een Dienst.

  Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelend voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, die met Boom een Overeenkomst sluit.

  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Boom en Klant met betrekking tot de verkoop of beschikbaarstelling voor gebruik van Content en/of een Dienst in welke vorm en gesloten op welke wijze dan ook.

  Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

   

  Artikel 2 – Identiteit van Boom

  Naam gebruiker: Boom uitgevers Den Haag BV

  Tevens handelend onder de namen: Boom bestuurskunde, Boom criminologie, Boom juridisch en Eleven international publishing

  Vestigingsadres: Kanonstraat 4-IV, 2514 AR Den Haag Telefoonnummer: 070 330 70 33

  Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur E-mailadres: klantenservice@boomdenhaag.nl

  Website: budh.nl

  KvK-nummer: 30136930, BTW-nummer: NL805186141B01

   

  Artikel 3 – Toepasselijkheid en wijziging Voorwaarden
  1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Boom en Klant. De Voorwaarden zijn gemakkelijk elektronisch toegankelijk op de website van Boom en zullen op verzoek onverwijld kosteloos worden toegezonden.
  2. Door Klant gehanteerde voorwaarden worden door Boom uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Boom die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
  3. Boom is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten. Boom zal wijzigingen van de Voorwaarden voorafgaand aan inwerkingtreding bekend maken via haar website en nieuwsbrieven. De gewijzigde Voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.

  Artikel 4 – Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst
  1. Aanbiedingen van Boom gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kunnen derhalve niet worden aanvaard. Klant doet het aanbod door op basis van een aanbieding een bestelling of aanvraag te doen tot het leveren van Content of een Dienst.
  2. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door Boom van de bestelling of aanvraag van Klant of door feitelijke uitvoering van de Overeenkomst waar de bestelling op gericht was door Boom. Boom is te allen tijde vrij om een bestelling of aanvraag van Klant af te wijzen.
  3. Voor de toepassing van de Voorwaarden wordt een elektronisch bericht gelijkgesteld aan een schriftelijk bericht.
  4. De artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c BW zijn van toepassing uitgesloten.

  Artikel 5 – Prijs, facturering en betaling
  1. Levering van Content en Diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst vermelde prijzen en tarieven. Alle door Boom gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten.
  2. Boom kan prijzen en tarieven wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze worden vermeld.
  3. Betaling door Klant dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst op de door Boom aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard, iDEAL of andere door Boom toegestane wijze (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.
  4. Overschrijding van een betalingstermijn door Klant leidt tot verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Boom is gerechtigd bij overschrijding van een betalingstermijn vertragingsrente in rekening te brengen van 1% over het uitstaande bedrag per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. Klant is aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (inclusief advocaatkosten) die Boom maakt ten behoeve van de incasso van facturen, met een minimum van 15% van het uitstaande factuurbedrag inclusief verschuldigde rente.
  5. Klant is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen. Het is Klant niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Boom, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met een vordering van Klant op Boom.
  6. Boom is gerechtigd nakoming van enige verplichting, waaronder, maar niet daartoe beperkt, de levering van Content of Diensten jegens Klant op te schorten zolang Klant niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Boom, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Boom is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het uitoefenen van een opschortingsrecht.

  Artikel 6 – Levering, uitvoering en risico
  1. Levering van Content op een materiële drager geschiedt door bezorging van de materiële drager waarop de Content zich bevindt aan het daartoe door Klant opgegeven adres. Levering van Digitale Content geschiedt door toezending van een digitaal exemplaar op een daartoe door Klant opgegeven e-mailadres of van een toegangscode of verificatiemiddel voor een Digitale Dienst op een daartoe door Klant opgegeven e-mailadres. Digitale Content wordt slechts in gebruik gegeven (licentie) conform het hiernavolgende artikel 7.
  2. Een toegangscode of verificatiemiddel is strikt persoonlijk. Klant zal de toegangscode of het verificatiemiddel strikt persoonlijk en vertrouwelijk behandelen. Het is Klant niet toegestaan de toegangscode of het verificatiemiddel op openbaar toegankelijke plaatsen te vermelden of aan meerdere personen of aan derden te verstrekken, tenzij een dergelijke verstrekking uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan door Boom. Indien Klant weet of redelijkerwijs behoort te weten dat ongeautoriseerde derden over de toegangscode of het verificatiemiddel kunnen beschikken, stelt hij Boom hiervan onverwijld op de hoogte.
  3. Vanaf het moment van levering van Content rust het risico van verlies of beschadiging op Klant.
  4. Boom spant zich in om Content aan Klant te (doen) leveren binnen vijf werkdagen na totstandkoming van de Overeenkomst. Deze termijn is uitdrukkelijk een streeftermijn en geen fatale termijn.
  5. Klant kan de Overeenkomst ontbinden indien de levering langer duurt dan dertig dagen.
  6. Boom behoudt zich de eigendom van alle aan Klant geleverde zaken voor totdat Klant volledig heeft voldaan aan al hetgeen hij jegens Boom verschuldigd is of zal worden uit welke hoofde dan ook. Dit is een zogenaamd uitgebreid of verlengd eigendomsvoorbehoud.

  Artikel 7 – Gebruik van Digitale Content (licentie)
  1. Boom verleent Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht (licentie) op Digitale Content en de eventueel voor het gebruik daarvan benodigde programmatuur.
  2. Het gebruiksrecht van Klant wordt verstrekt voor de duur van de Overeenkomst. Bij de verkoop van e-books verstrekt Boom aan Klant een gebruiksrecht voor de duur van tien jaar.
  3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, is het gebruiksrecht beperkt tot het recht Digitale Content te raadplegen en te gebruiken voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik of voor interne bedrijfsdoeleinden. Klant zal Digitale Content niet verveelvoudigen of openbaarmaken, behoudens zoals voorzien in de Voorwaarden en de Auteurswet. Exploitatie van Digitale Content is in geen geval toegestaan. Het gebruiksrecht mag voorts slechts worden uitgeoefend door Gebruikers. Indien in de Overeenkomst niet is bepaald wie de Gebruikers zijn en hoeveel dat er zijn, mag het gebruiksrecht slechts worden uitgeoefend door één Gebruiker.
  4. Het is Klant niet toegestaan Digitale Content beschikbaar te maken voor gebruik door enige derde anders dan Gebruikers, tenzij Boom daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.
  5. In afwijking van het hiervoor bepaalde, is het Klant toegestaan gedeelten van de Digitale Content uitsluitend ter toelichting bij het onderwijs openbaar te maken of te verveelvoudigen, voor zover dit door het beoogde, niet-commerciële doel wordt gerechtvaardigd, mits:

  -         Klant kan worden aangemerkt als een niet-commerciële onderwijsinstelling;

  -         Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de bron, waaronder de naam van de maker, op duidelijke wijze vermeldt;

  -         Klant aan de maker of zijn rechtverkrijgenden een billijke vergoeding betaalt;

  -         wordt voldaan aan de overige voorwaarden van artikel 16 Auteurswet.

  6. Voor het voldoen van de wettelijk verschuldigde billijke vergoeding als hiervoor bedoeld, kan Klant zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie -en Reproductierechten, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).
  7. Boom of haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen. Klant mag deze beveiliging niet verwijderen, ontwijken of omzeilen.
  8. Boom of haar licentiegever(s) mogen, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk ten behoeve van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, (tijdelijke) beperkingen opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht of het aantal apparaten of type apparaten waarop de Digitale Content kan worden geraadpleegd.
  9. Indien Klant in strijd handelt met dit artikel, is Boom bevoegd de toegang tot de betreffende Digitale Content of het webaccount van Klant met onmiddellijke ingang op te schorten, onverminderd het recht van Boom om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op Klant te verhalen. Boom is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opschorten.
  10. Tijdelijk verminderde toegang tot of beschikbaarheid van Digitale Content geven Klant niet het recht de betaling van de verschuldigde vergoedingen op te schorten. Klant heeft geen recht op restitutie van door hem betaalde vergoedingen indien er tijdelijk geen of verminderde toegang is tot de Digitale Content.

  Artikel 8 – Beschikbaarheid en gebruik van Digitale Diensten
  1. Boom streeft naar een optimale beschikbaarheid van Digitale Diensten, maar kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de beschikbaarheid.
  2. Boom zal noodzakelijk onderhoud die de beschikbaarheid van Digitale Diensten zou kunnen belemmeren zo veel mogelijk buiten normale werktijden doen plaatsvinden.
  3. Klant is niet toegestaan programmatuur die bij het gebruik van Digitale Diensten gebruikt wordt geheel of gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met programmatuur die niet door Boom ter beschikking is gesteld, tenzij Boom hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
  4. Decompilatie, reverse engineering of welke vorm van vertaling of bewerking dan ook van programmatuur is niet toegestaan, tenzij en uitsluitend voorzover deze handelingen volledig vallen binnen hetgeen de Auteurswet toestaat.
  5. Klant dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor apparatuur, programmatuur en andere (o.a. datacommunicatie-) faciliteiten om gebruik te kunnen maken van programmatuur. Klant is verantwoordelijk voor een adequate beveiliging en virusprotectie van zijn (computer)systemen.
  6. Programmatuur die voor Digitale Diensten gebruikt wordt, wordt in de staat waarin deze op het moment van levering verkeert ("as is") zonder enige garantie aan Klant beschikbaar gesteld. Boom garandeert niet dat programmatuur geschikt is voor een bepaald doel, foutvrij is, zonder onderbreking zal werken of dat gebreken in programmatuur gecorrigeerd zullen worden.
  7. Tijdelijk verminderde toegang tot of beschikbaarheid van Digitale Diensten geven Klant niet het recht de betaling van de verschuldigde vergoedingen op te schorten. Klant heeft geen recht op restitutie van door hem betaalde vergoedingen indien er tijdelijk geen of verminderde toegang is tot Digitale Diensten.
  8. Klant en Gebruikers zijn verplicht om hun eigen naam op te geven bij het aanmaken van accounts om gebruik te kunnen maken van Digitale Diensten. Aliassen zijn niet toegestaan. Indien Klant de indruk heeft dat iemand anders van zijn account of dat van Gebruikers gebruik maakt, zal hij dat onmiddellijk melden aan Boom.
  9. Het is Klant niet toegestaan Digitale Diensten beschikbaar te maken voor gebruik door enige derde anders dan Gebruikers, tenzij Boom daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.
  10. Het is niet toegestaan om virussen of schadelijke code te uploaden, te hacken of te spammen, noch om Ddos attacks te versturen.
  11. Klant is bij uitsluiting zelf verantwoordelijk voor door hem geplaatste content bij Digitale Diensten. Klant garandeert dat hij bevoegd is deze content te plaatsen en dat deze geen inbreuk maakt op rechten van derden. Klant vrijwaart Boom van aanspraken van derden in dat verband. Boom kan niet worden aangesproken op onvolledigheid of onjuistheid van door Klant zelf geplaatste content.
  12. Het is niet toegestaan om content te plaatsen die strafbaar is, onrechtmatig is, haatdragend, bedreigend of pornografisch is, of inbreuk maakt op de privacy van anderen. Gedrag in strijd met algemeen aanvaarde normen en waarden, zoals ongepaste en kwetsende taal, racisme, vooroordelen, pesten en intimideren zijn niet toegestaan.
  13. Indien Klant in strijd handelt met dit artikel, is Boom bevoegd door Klant geplaatste content te verwijderen en de toegang tot het account voor Digitale Diensten van Klant met onmiddellijke ingang op te schorten, onverminderd het recht van Boom om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op Klant te verhalen. Boom is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opschorten van de toegang tot het account.

   

  Artikel 9 – Verkoop Digitale Content door Klant
  1. Het is Klant niet toegestaan om Digitale Content die als exemplaar voor gebruik ter beschikking wordt gesteld in het verkeer te brengen, bijvoorbeeld door het exemplaar of een kopie daarvan online te verkopen, te koop aan te bieden, te verhuren of uit te lenen.
  2. Voor zover ten aanzien van Digitale Content een beroep kan worden gedaan op auteursrechtelijke uitputting in de zin van art. 12b Auteurswet is Klant, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, uitsluitend gerechtigd het door hem verkregen digitale exemplaar in het verkeer te brengen, indien:

  -         hij ten aanzien van het betreffende exemplaar zelf van Boom een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd heeft verkregen;

  -         hij aan Boom een prijs heeft betaald die overeenstemt met de economische waarde van het exemplaar;

  -         hij zowel zijn gebruikslicentie als de kopie zelf overdraagt en hij zijn eigen kopie onbruikbaar maakt en dat kan aantonen.

  3. Verhuur en uitlening van Digitale Content door Klant is in geen enkel geval toegestaan.

   

  Artikel 10 – Garantie en retourzendingen
  1. Boom staat ervoor in dat de Content en de Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in de aanbiedingen vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke verplichtingen. Boom kan evenwel niet instaan voor de afwezigheid van fouten of de volledigheid van Content of Diensten.
  2. Klant is gerechtigd om Content die geleverd is op een materiële drager binnen 7 dagen na ontvangst aan Boom retour te zenden. Boom accepteert retourzendingen uitsluitend indien zij de materiële drager ongebruikt, onbeschadigd en voorzien van de originele pakbon of factuur ontvangt en indien Klant bij een retourzending schriftelijk de reden daarvan mededeelt.
  3. Digitale Content die als digitaal exemplaar (download) of middels een Digitale Dienst (licentie) in gebruik wordt gegeven, waaronder e-books, en Content die tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties van Klant, kunnen niet worden geretourneerd.
  4. Indien de retourzending voldoet aan de voorwaarden genoemd in het tweede lid, zal Boom het door Klant betaalde bedrag exclusief verzend- en administratiekosten binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen.
  5. In afwijking van het voorgaande geldt voor bestellingen door distributeurs, boekhandels en retailers uitdrukkelijk geen recht van retour. In het geval Boom in een concreet geval toch retouren toestaat kunnen daar voorwaarden aan worden verbonden.

  Artikel 11 – Klachten

  1. Klant dient geleverde Content en/of Diensten onmiddellijk na levering te controleren op tekortkomingen en klachten binnen 7 werkdagen na levering schriftelijk en voorzien van een duidelijke en volledige toelichting bij Boom in te dienen. Boom zal de klacht behandelen overeenkomstig de door haar gehanteerde klachtenprocedure. Bij gebreke van een tijdige klacht vervalt elke aanspraak jegens Boom ter zake van gebreken in de geleverde Content en/of Diensten.

  2. Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Boom binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  3. Indiening van een klacht schort de betalingsverplichting van Klant niet op.


  Artikel 12 – Abonnementen
  1. Alle abonnementen die Boom aanbiedt worden aangegaan voor de duur van één jaar, tenzij schriftelijk anders vermeld. Klant kan het abonnement te allen tijde tegen het einde van deze termijn opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
  2. Na verloop van één jaar wordt het abonnement stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. Klant kan het abonnement vervolgens te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
  3. Opzegging geschiedt schriftelijk of per e-mail. De opzegging kan worden gericht aan Boom uitgevers Den Haag BV, Stationsweg 66, 7941 AK Meppel of aan klantenservice@boomdenhaag.nl.
  4. Prijzen voor abonnementen op tijdschriften zijn exclusief BTW en inclusief verzendkosten, tenzij schriftelijk anders vermeld.

  Artikel 13 – Cursussen/ trainingen
  1. Aanmelding voor een cursus of training geschiedt door schriftelijke aanmelding.
  2. Klant kan zich binnen 14 dagen na aanmelding kosteloos en zonder opgave van redenen schriftelijk afmelden. Na verloop van deze termijn brengt Boom 50 % van de kosten in rekening indien afmelding binnen een maand voor het begin van de cursus geschiedt. Hierna worden de volledige kosten in rekening gebracht.
  3. Boom vermeldt bij het aanbieden van cursussen telkens een minimaal aantal deelnemers. Indien dit aantal niet wordt bereikt, is Boom gerechtigd om de betreffende cursus uiterlijk twee dagen voor aanvang te annuleren wegens onvoldoende deelname en de inschrijfkosten terug te betalen, zonder jegens Klant gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
  4. Cursusmateriaal is uitsluitend voor eigen gebruik of gebruik binnen de organisatie van Klant en zal in geen geval commercieel worden gebruikt.

  Artikel 14 – Privacy
  1. Voor zover Boom in het kader van de levering van Content en Diensten in de hoedanigheid van verwerker in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), persoonsgegevens in de zin van de AVG verwerkt ten behoeve van Klant als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, zullen partijen een verwerkersovereenkomst sluiten. Deze verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst. 
  2. Boom kan in het kader van de klantrelatie persoonsgegevens verwerken van werknemers of andere personen onder rechtstreeks gezag van Klant. Deze verwerking is beschreven in het Privacybeleid van Boom, dat beschikbaar is op de website van Boom. Klant draagt er zorg voor dat betreffende personen over dit gebruik geïnformeerd worden.

   

  Artikel 15 – Overmacht
  1. In aansluiting op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming niet aan Boom worden toegerekend in geval van een van de wil van Boom onafhankelijke omstandigheid, waaronder oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, (werk)stakingen of uitsluitingen, brand, overstroming, ziekte en/of ongeval van haar personeel, computerstoringen, bedrijfsonderbrekingen en verminderde productie, een tekort aan grondstoffen of verpakkingsmaterialen, transportvertraging, rechterlijk ingrijpen, importbeperkingen of andere van overheidswege opgelegde beperkende maatregelen, alsmede elke andere verhinderende omstandigheid die niet uitsluitend afhangt van de wil van Boom, zoals niet-levering of te late levering van zaken en diensten van door Boom ingeschakelde derden.
  2. In een dergelijk geval worden de verplichtingen van Boom opgeschort. Eerst na het verstrijken van een termijn van zes maanden hebben Boom en Klant de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opschorting en ontbinding leiden niet tot enige verplichting tot schadevergoeding, ook niet als Boom daardoor enig voordeel geniet.

   

  Artikel 16 – Aansprakelijkheid
  1. Boom is niet aansprakelijk voor gevolgschade van Klant, waaronder, maar niet beperkt tot, winstderving, imagoschade en aanspraken van derden.
  2. De aansprakelijkheid van Boom is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Boom wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering in het desbetreffende geval voor rekening van Boom komt. De vordering tot betaling van schadevergoeding van Klant is eerst opeisbaar nadat de verzekeraar van Boom heeft uitgekeerd.
  3. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in het vorige lid genoemde verzekering, om welke reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Boom beperkt tot het totaal van de aan Klant in de afgelopen 12 maanden gefactureerde bedragen, met een maximum van € 10.000.
  4. De beperking van aansprakelijkheid van Boom geldt niet indien aan de zijde van Boom sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

  Artikel 17 – Intellectuele eigendomsrechten
  1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, modellenrechten, databankrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten en octrooirechten, en overige rechten op en in verband met de Content en/of Diensten en daarmee verband houdende know how, berusten bij Boom en haar licentieverleners.
  2. Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boom door Boom aan Klant geleverde en/of voor gebruik ter beschikking gestelde Content en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij en voor zover dit uitdrukkelijk op grond van de Overeenkomst, de Voorwaarden of dwingend recht is toegestaan.
  3. Niets in de Overeenkomst of de Voorwaarden kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Content en/of Diensten.

  Artikel 18 – Beëindiging Overeenkomst
  1. Boom kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding of betaling verschuldigd te zijn met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien:

  - Klant inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht op de Content en/of Dienst;

  - aan Klant surséance van betaling is verleend;

  - ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd;

  - ten aanzien van Klant, natuurlijk persoon, de Wet schuldsanering natuurlijke personen wordt toegepast;

  - de onderneming van Klant wordt ontbonden, geliquideerd, anderszins beëindigd  en/of  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boom aan een derde wordt overgedragen.

  2. Het in het vorige lid bepaalde laat de mogelijkheid van ontbinding op grond van de wet onverlet.

  3. In geval van ontbinding van de Overeenkomst zijn alle verplichtingen van Klant aan Boom onmiddellijk en volledig opeisbaar.

  4. Ontbinding van de Overeenkomst heeft tot gevolg dat de rechten van Klant tot gebruik van de Content en/ of Diensten onmiddellijk eindigen.

  5. Boom is te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

   

  Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
  2. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomsten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter te Den Haag.

  Artikel 20 – Overige bepalingen
  1. Indien een bepaling van de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De onverbindende bepaling wordt in dat geval geacht te zijn vervangen door een bepaling die wel verbindend is en zo min mogelijk afwijkt van de inhoud en strekking van deze bepaling.
  2. Boom is bevoegd haar rechten en/of verplichtingen uit de met Klant gesloten Overeenkomst over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen, dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht Boom uit haar verplichtingen jegens Klant zal zijn ontslagen. Klant is verplicht op eerste verzoek van Boom alle voor bedoelde overdracht noodzakelijke medewerking te verlenen.
  3. Rechten van Klant uit de Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Boom. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.