Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Citius, altius, fortius – Sneller, hoger, sterker

Wat we van Engeland en Duitsland kunnen leren in het kader van modernisering strafvordering

Citius, altius, fortius – Sneller, hoger, sterker
  • Jaar van uitgave 2019
  • 130 pagina's
Auteur:A.H. Klip, C. Peristeridou en D.L.F. de Vocht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐693‐8 | 1e druk | € 37,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐733‐3 | digitaal boek | € 37,50

Wat kunnen we van Engeland en Duitsland leren ten behoeve
van de modernisering van de strafvordering? Dat is de vraag
die in dit rechtsvergelijkend onderzoek wordt behandeld.
Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar drie aspecten: de
wens om sneller tot een rechterlijke of buitengerechtelijke
afdoening van strafbare feiten te komen (versnelling), de
aanpassing van het strafproces aan de digitalisering van de
samenleving en de vereenvoudiging van procedures.


De bevindingen in dit rapport zijn gebaseerd op deskresearch
en praktijkstudie, waarbij de kennis uit geschreven bronnen
is aangevuld met inzichten uit de praktijk. Die focus op
waarnemen van de praktijk is enerzijds van belang omdat weten
regelgeving pas betekenis krijgen wanneer zij in de praktijk
worden gebracht en anderzijds omdat de praktijk er wat anders
uit kan zien, dan de wetgever heeft bedoeld.


Dit boek heeft een exploratief, inventariserend en beschrijvend
karakter. Het tracht op een verfrissende manier te kijken
naar wat het buitenland ons aanreikt en die gedachten om te
vormen tot wat toepasbaar is in een Nederlandse context.