Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De bestuurdersaansprakelijkheid in het internationaal privaatrecht: een probleem van kwalificatie

Over de kwalificatie van bestuurdersaansprakelijkheid in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie

De bestuurdersaansprakelijkheid in het internationaal privaatrecht: een probleem van kwalificatie
  • Jaar van uitgave 2017
  • 46 pagina's
Auteur:Mr. M. Zilinsky
Reeks:Offerhauskring
Icon_printbook 978‐94‐6290‐334‐0 | paperback | 1e druk | € 35,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐656‐5 | digitaal boek | € 35,00

De kwalificatie van bestuurdersaansprakelijkheid in het internationaal privaatrecht is al onderwerp geweest van verschillende bijdragen en verhandelingen. In dit boek wordt een beschouwing over dit onderwerp gegeven aan de hand van twee arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU).

In dit boek staan twee vragen centraal. Als eerste komt de vraag naar de aansprakelijkheid van de bestuurder van een buitenlandse vennootschap aan de orde in het geval van een faillissement. Verzet de door het VWEU gegarandeerde vrijheid van vestiging zich tegen de toepassing van nationale bepalingen inzake bestuurdersaansprakelijkheid in het geval van een faillissement in dergelijke gevallen? Deze vraag wordt aan de hand van het Kornhaas/Dithmar-arrest van het HvJ EU behandeld.

Als tweede komt de vraag aan de orde naar de kwalificatie van een vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid bij het bepalen van de rechtsmacht onder de EEX-Verordening II. Hierbij wordt een kritische beschouwing gegeven over het Holterman Ferho/Spies-arrest van het HvJ EU waarin de rechtsverhouding tussen de bestuurder en de vennootschap volgens het HvJ EU onder omstandigheden als arbeidsovereenkomst moet worden aangemerkt waarbij volgens het HvJ EU de nationaalrechtelijke kwalificatie irrelevant is.

Auteursinformatie

Marek Zilinsky is als universitair docent internationaal privaatrecht werkzaam aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is tevens verbonden aan Houthoff Buruma te Amsterdam. Tot zijn aandachtsgebieden behoren het internationaal procesrecht en het internationaal vennootschapsrecht waarover hij veel publicaties op zijn naam heeft staan. In 2005 is hij gepromoveerd op het proefschrift De Europese Executoriale Titel: Tijdige tenuitvoerlegging van vermogensrechtelijke beslissingen in de Europese Unie.