Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Uitkeringsfraude in perspectief

Een onderzoek naar de praktijk van fraudebestrijding in Nederland

Uitkeringsfraude in perspectief
  • Jaar van uitgave 2013
  • 125 pagina's
Auteur:Menno Fenger en William Voorberg
Reeks:Essayreeks
Icon_printbook 978‐90‐5931‐965‐3 | paperback | 1e druk | € 22,00

Al vele jaren staat de bestrijding van uitkeringsfraude in Nederland hoog op de politieke agenda. Met de nieuwe Fraudewet die op 1 januari 2013 van kracht is geworden, is het instrumentarium voor gemeenten en andere uitkeringsinstanties om fraude op te sporen en te bestraffen uitgebreid. Dit boek gaat in op de praktijk van fraudebestrijding op gemeentelijk niveau in Nederland. Aan de hand van praktijkonderzoek laten de auteurs zien dat effectieve fraudebestrijding niet alleen een kwestie is van intensief opsporen en streng straffen, maar ook van goede dienstverlening, effectieve communicatie en intensieve aandacht voor uitkeringsgerechtigden.
Door aandacht te besteden aan de verhalen achter geconstateerde fraudegevallen en de relatie met uitkeringsgerechtigden centraal te stellen, wordt in dit boek een perspectief ontwikkeld waarin zowel aandacht is voor de repressieve als voor de preventieve kant van handhaving en fraudebestrijding. Gemeenten en andere uitkeringsinstanties worden opgeroepen streng en repressief op te treden wanneer uitkeringsgerechtigden willens en wetens misbruik maken van de uitkering. Maar tegelijkertijd wijzen de auteurs op de grote groep van uitkeringsgerechtigden waarvoor fraude een haast onvermijdelijk gevolg is van persoonlijke beperkingen, emotionele problemen of gebrekkige dienstverlening en communicatie.
Dit boek biedt concrete bouwstenen voor de ontwikkeling van een genuanceerd perspectief op en een gebalanceerde aanpak van uitkeringsfraude in Nederland. Het biedt onmisbare inzichten voor iedereen die professioneel betrokken is bij vraagstukken van handhaving en uitkeringsfraude.

Doelgroep

Uitkeringsfraude in perspectief is geschikt voor beleidsmedewerkers en adviseurs binnen de sociale zekerheid, wethouders en bestuurs- en beleidskundigen.

Auteursinformatie

Menno Fenger is universitair hoofddocent Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en als gastonderzoeker verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.
William Voorberg is wetenschappelijk docent Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.